Ons aanbod


Samen met de ouders, kinderen en leerkrachten, werken we voortdurend aan de toekomst van onze school en de kwaliteit van ons aanbod. Dit aansluitend bij onze missie om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitdagingen in onze complexe moderne samenleving. Dit heeft onder meer geleid tot enkele bijzonderheden in ons aanbod die hieronder kort worden toegelicht. Indien gewenst, kunt u doorklikken naar een uitgebreidere omschrijving. Door op een logo of de link daarnaast te klikken, komt u op de bijbehorende website met nog meer informatie.

www.cps.nl/werken-aan-sociale-vaardigheden-met-the-leader-in-me Onze school werkt met kinderen aan levensvaardigheden volgens het concept ‘The Leader in Me’. De rode draad hierbij is 'persoonlijk leiderschap': leerlingen helpen eigen regie te nemen op hun persoonlijke levensweg. De werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en betrokkenheid; het zorgt ervoor dat kinderen meer plezier hebben in het leren. Uitgangspunt is dat we kinderen zeven gewoonten meegeven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen.
Uit onderzoek weten we: leren gaat het beste in een zinvolle en betekenisvolle context. Binnen ‘WereldWijzer’ vindt het leren op een onderzoekende en ondernemende manier plaats in thema’s met veel mogelijkheden tot verdieping. De thema’s beslaan drie hoofdgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Sterk geïntegreerd hierin worden vakgebieden als techniek, culturele vorming en actief burgerschap, aangeboden. Er is veel keuzeruimte met realistische opdrachten die zijn ingedeeld op leerstijl en leervoorkeur.
www.snappet.org Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland. Leerlingen krijgen hun eigen tablet en werken daarop aan adaptief lesmateriaal voor rekenen en enkele taalonderdelen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat leerlingen zich de kernvakken hierdoor sneller en op een hoger niveau eigen maken.
http://www.earlybirdie.nl/ Wij vinden in deze tijd een goede beheersing van het Engels belangrijk. Als eerste erkende EarlyBird-school in de regio werkt De Boomgaard al jaren nauw samen met dit landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels. Onze kinderen krijgen Engels van groep 1 t/m 8.
www.zienvooronderwijs.nl ZIEN! is een programma dat helpt om de (sociaal-emotionele) signalen die kinderen afgeven op te vangen. Hierdoor kan een kind beter begrepen worden en kunnen suggesties voor ondersteuning worden gegeven. De leerkracht kan zo de groep, een groepje kinderen of een kind een stapje verder helpen wanneer er behoefte is aan hulp.
www.nomc.nl/keurmerk-mediawijsheid De huidige maatschappij vraagt om een effectieve en verstandige omgang met digitale bronnen en middelen. De Boomgaard heeft daarom een gecertificeerd mediacoach in dienst als professioneel aanspreekpunt mediawijsheid. Onze school voert het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid; dit geeft aan dat de school veel aandacht besteedt aan de ontwikkeling van mediawijsheid.
http://moederaardegezond.nl We willen als school het goede voorbeeld geven en de kinderen motiveren milieubewust te handelen. Dat betekent onder meer het scheiden van afval bij de bron en zo veel mogelijk hergebruiken. De Boomgaard is de eerste school in de Hoeksche Waard die het predicaat 'Afvalvrije School' verdiende.
www.metsprongenvooruit.nl De Boomgaard werkt met het effectieve reken-wiskundeprogramma 'Met Sprongen Vooruit' als aanvulling op het basisaanbod. Dit programma beschrijft de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes en stimuleert de inzet van leuke en betekenisvolle oefeningen en spellen waardoor leerlingen meer plezier in rekenen krijgen.
www.schoolopseef.nl SCHOOL op SEEF is hét programma- predicaat in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. De Boomgaard is in 2016 weer beoordeeld en heeft het label kunnen verlengen. Het motto van SCHOOL OP SEEF is: "kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer".
www.schoudercom.nl De Boomgaard gebruikt SchouderCom voor de interne communicatie, vooral met de ouders. In dit online communicatieplatform heeft iedere ouder een eigen gebruikersaccount dat overzicht brengt in de communicatie en onder andere berichten, enquêtes en een jaarkalender ondersteunt.
www.schoolleidersregisterpo.nl Schoolleiders in het primair onderwijs moeten op verschillende manieren aantonen dat zij beschikken over de competenties uit de beroepsstandaard. Als dat zo is, worden zij officieel aangemerkt als 'Registerdirecteur'. Na hun eerste registratie registreren schoolleiders zich iedere vier jaar opnieuw. Gedurende die herregistratie periode werken zij gericht aan hun professionalisering.
www.gvoenhvo.nl De lessen vormingsonderwijs worden onder schooltijd als keuzevak gegeven aan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De lessen worden verzorgd door daartoe speciaal opgeleide en bevoegde leerkrachten. Er is een keuze tussen godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs(HVO).
www.cultuurhw.nl De Boomgaard werkt nauw samen met CmK (Cultuureduactie met Kwaliteit). CmK zet zich ervoor in om kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs. We werken er zo aan dat kinderen zich ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.
www.cultuurparticipatie.nl De Boomgaard krijgt in de periode 2016-2019 subsidie vanuit de regeling 'Impuls muziekonderwijs' van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hierdoor kunnen we investeren in meer en beter muziekonderwijs voor onze leerlingen.
www.voo.nl De Boomgaard is lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), een onafhankelijke vereniging van ouderraden, medezeggenschapsraden en scholen in primair en voortgezet onderwijs. De activiteiten van de VOO bestaan uit belangenbehartiging en dienstverlening voor haar leden.
www.lexima.nl 'Bouw!' is het (wetenschappelijk getoetst) hulpprogramma waarmee kinderen in de onderbouw preventief ondersteund worden bij indicatie van leesproblemen. De Boomgaard is een voorloper in het werken met dit succesvolle programma.
www.bazalt.nl KIJK! is het systeem voor observatie en registratie van de totale ontwikkeling van onze kleuters. Dit in een doorgaande lijn vanuit de kinderopvang. Met deze informatie kan de leerkracht nog beter inspelen op de ontwikkelings-behoeften van de kinderen.
www.jeugdteamhw.nl De school werkt nauw samen met een team van jeugdprofessionals. Zij verzorgen op een laagdrempelige wijze jeugdhulp en zijn voor ons schakels in een netwerk van ruim 150 zorgaanbieders en hulpverleners in de regio.
www.info.basispoort.nl De Boomgaard maakt gebruik van 'Basispoort', een digitaal platform van zeven uitgeverijen van onderwijsmateriaal.
Dit om het gebruik van online educatief materiaal gemakkelijker te maken.
www.wmkpo.nl Werken met Kwaliteit (WMK) is een webbased kwaliteitsinstrument. De Boomgaard legt hiermee de basis voor goede kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid.
www.wetenschapsknooppuntzh.nl Bij ons aanbod wereldoriëntatievakken neemt wetenschap en techniek een prominente plaats in. Dankzij subsidie van en samenwerking met het ‘Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland’ vullen we dit hoogwaardig in. Het Expertisecentrum ondersteunt scholen op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling.
Onze school werkt actief aan passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafden. Daarvoor is binnen de school specifieke deskundigheid aanwezig in de vorm van geschoolde talentbegeleiders.

Links naar onderwijsaanbod